Menuki Nara Toshiharu

Copper Menuki signed Nara Toshiharu – 奈良利春

Echizen province – Late EDO (ca. 1750)
Nara school. Student of Nara Toshinaga

Dimensions = 3,9 cm

Sold

Menuki toshiharu
Menuki toshiharu 2
Menuki toshiharu 3