Tsuba Yoshitaka

Tsuba signée Sashu ju YOSHITAKA saku – 佐州住 好古作

Motif représentant un chevalet de Koto (Kotoji).
Milieu de la période Edo.
Yoshitaka, de la famille Nakahara, vivait à Edo dans la province de Musashi.

Dimensions : 7,1 x 7,1 cm

VENDU

Yoshitaka tsuba (7)

Yoshitaka tsuba (2)

Yoshitaka tsuba (3)

Yoshitaka tsuba (4)

Yoshitaka tsuba (5)

Yoshitaka tsuba (6)