Tsuba Dragon Unryu Shakudo

Unryu dragon themed shakudo tsuba

Edo period
Mumei

Beautiful work in kebori and katakiri bori with Unryu dragon pattern in the clouds.

Dimensions : 74,2 x 71,5 x 6 mm

550 €

Tsuba dragon shakudo sabre japonais (1)
Tsuba dragon shakudo sabre japonais (2)
Tsuba dragon shakudo sabre japonais (3)
Tsuba dragon shakudo sabre japonais (4)
Tsuba dragon shakudo sabre japonais (5)