Tsuba Toshiyoshi

Tsuba Toshiyoshi

Signed Nagasaki Ju Onitake TOSHIYOSHI – 利吉

Late Edo (1760 – 1867)
He lived in Nagasaki in Hizen province.

Dimensions : 7 x 6,9 cm

Kinko Meikan : A – Ryoko

Price = SOLD

Toshiyoshi tsuba (5)

Toshiyoshi tsuba (1)

Toshiyoshi tsuba (2)

Toshiyoshi tsuba (3)