Nidai Tadatsuna Katana

Katana signed Awataguchi Omi no Kami Tadatsuna – 栗田口近江守忠綱

Nidai Tadatsuna (2nd generation)

Shinto – Genroku 1688 – Settsu
Ko Itame Jigane, Chôji Hamon, Ko-maru Bôshi. With a nice activity of the Hamon where we can see Ji Nie, Nioi guchi, Kinsuji, Sunagashi…
Ikkanshi school.
Koshirae and Shirasaya.
Tsuba Kinai school, signed Echizen Ju Kinai Saku, graded Ryoko in the Kinko Meikan reference book.

NBTHK Tokubetsu Hozon certificate.

Grades :
Fujishiro = Jojosaku
Yamada = Ryowazamono
Hawley = 150 points

Dimensions :
Nagasa = 71,5 cm
Motohaba = 3,2 cm
Kasane = 7 mm
Sori = 1 cm

Price = SOLD

Katana Tadatsuna nidai japanese sword (1)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (2)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (3) b
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (4)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (5)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (12)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (10)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (7)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (8)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (11)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (9)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (13)