Tadatsuna Katana

Katana signed Awataguchi Omi no Kami Tadatsuna - 栗田口近江守忠綱

Shinto – Manji 1658 – Settsu
Ikkanshi school – Probably Shodai (First generation)
Ko Itame Jigane, Chôji Hamon, Ko-maru Bôshi
Shirasaya with silver Habaki

NBTHK Tokubetsu kicho papers.

Dimensions :
Nagasa = 76,3 cm
Motohaba = 3,05 cm
Kasane = 0,65 cm
Sori = 0,8 cm

SOLD

Tadatsuna Katana (10)
Tadatsuna Katana (2)
Tadatsuna Katana (3)
Tadatsuna Katana (4)
Tadatsuna Katana (5)
Tadatsuna Katana (6)
Tadatsuna Katana (7)
Tadatsuna Katana (8)
Tadatsuna Katana (9)
Tadatsuna NBTHK 2