Tadatsuna Katana

Katana signed Awataguchi Omi no Kami Tadatsuna - 栗田口近江守忠綱

Shinto – Manji 1658 – Settsu
Ikkanshi school – Probably Shodai (First generation)
Ko Itame Jihada, Chôji Hamon, Ko-maru Bôshi
Shirasaya with silver Habaki

NBTHK Tokubetsu kicho papers.

Dimensions :
Nagasa = 76,3 cm
Motohaba = 3,05 cm
Kasane = 0,65 cm
Sori = 0,8 cm

SOLD

Katana Tadatsuna japanese sword (1)
Katana Tadatsuna japanese sword (2)
Katana Tadatsuna japanese sword (3)
Katana Tadatsuna japanese sword (4)
Katana Tadatsuna japanese sword (6)
Katana Tadatsuna japanese sword (7)
Katana Tadatsuna japanese sword (8)
Katana Tadatsuna japanese sword (10)
Katana Tadatsuna japanese sword (11)
Katana Tadatsuna japanese sword (5)
Katana Tadatsuna japanese sword (12)