Nidai Tadatsuna Katana

Katana signé Awataguchi Omi no Kami Tadatsuna - 栗田口近江守忠綱

Nidai Tadatsuna (2nd génération)

Shinto – Genroku 1688 – Settsu
Ecole Ikkanshi
Jigane en Ko Itame, Chôji Hamon, Ko-maru Bôshi. Avec une belle activité du Hamon où l’on peut y voir Ji nie, Nioi guchi, Kinsuji, Sunagashi…
En Koshirae et Shirasaya.
Tsuba école Kinai signée Echizen Ju Kinai Saku, évaluée Ryoko dans le « Kinko Meikan ».

Certificat NBTHK Tokubetsu Hozon.

Grades :
Fujishiro = Jojosaku
Yamada = Ryowazamono
Hawley = 150 points

Dimensions :
Nagasa = 71,5 cm
Motohaba = 3,2 cm
Kasane = 7 mm
Sori = 1 cm

Prix = VENDU

Tadatsuna Nidai (5)
Tadatsuna Koshirae 5
Tadatsuna Nidai (1)
Tadatsuna Nidai (2)
Tadatsuna Nidai (3)
Tadatsuna Nidai (6)
Tadatsuna Nidai (7)
Tadatsuna Koshirae
Tadatsuna Koshirae 2
Tadatsuna Koshirae 3
Tadatsuna Koshirae 4
Tadatsuna NBTHK